Untitled Document
28 พ.ย. 2561 : ปล่อยแถวบูรณาการกำลังปิดล้อมตรวจค้น
--------------------------------------------------------------
19 พ.ย. 2561 : บูรณาการกำลังปิดล้อมตรวจค้น
--------------------------------------------------------------
02 พ.ย. 2561 : บูรณาการกำลังปิดล้อมตรวจค้น
--------------------------------------------------------------
18 ต.ค. 2561 : ตรวจสอบทีพักคนต่างด้าวที่ขออยู่ในราชอาณาจักร
--------------------------------------------------------------
12 ต.ค. 2561 : ตรวจสอบคนต่างด้าวอยู่เกินกำหนด (Over Stay)
--------------------------------------------------------------