Untitled Document
09 ก.ค. 2562 : จัดกิจกรรมจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร. จิตอาสาพัฒนาริมโขง
--------------------------------------------------------------
17 มิ.ย. 2562 : ประชุมหารือข้อราชการ
--------------------------------------------------------------
17 มิ.ย. 2562 : ประชุมหารือข้อราชการในการประสานการปฏิบัติหน้าที่ ไทย-ลาว
--------------------------------------------------------------
17 มิ.ย. 2562 : ต้อนรับ คณะฝ่ายบริหาร สปป.ลาว และ ตม.ลาว
--------------------------------------------------------------
17 มิ.ย. 2562 : เสวนา “ชาติมั่นคง ประชาชนปลอดภัย มั่นใจ ใช้แรงงานถูกกฎหมาย”
--------------------------------------------------------------