Untitled Document
:: สนับสนุน การศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียมและระบบออนไลน์
--------------------------------------------------------------
:: Notification of the Ministry of Interior dated 7 April 2020
--------------------------------------------------------------
:: ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 7 เม.ย.63
--------------------------------------------------------------
:: มุกดาหาร ปิดด่าน ไม่ผ่อนผันให้คนลาวเดินทางออก เริ่ม 5 เม.ย.63
--------------------------------------------------------------
:: มาตรการลดการแพร่เชื้อ เพื่อชาติ Social Distancing
--------------------------------------------------------------